ZIOŁOLEK ALATION+ MED PŁYN DO HIGIENICZNEJ DEZYNFEKCJI SKÓRY RĄK 100ML

2,99

Opis

ALATION med. Płyn do higienicznej dezynfekcji skóry rąk przeznaczony jest do dezynfekcji rąk w warunkach przemysłowych, domowych oraz w obszarze spożywczym. Doskonale sprawdza się w sklepach, restauracjach, barach, stołówkach, salonach fryzjerskich, salonach kosmetycznych, gabinetach masażu itp. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie ze względów higienicznych wymagana jest częsta dezynfekcja rąk. Zawarta w nim gliceryna działa nawilżająco, zapobiegając nadmiernemu wysuszaniu skóry. Produkt płynny na bazie alkoholu. Pojemność: 100 ml Stosowanie: Pobrać około 2 ml produktu, następnie wcierać w ręce przez około 30 sekund. Pozostawić ręce do wyschnięcia. Nie wycierać rąk. Nie spłukiwać wodą. Substancje czynne: Etanol 62,39 g / 100 g ZWROTY H: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. ZWROTY P: Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia – palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Przechowywanie: Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym, z ograniczeniem bezpośredniego działania promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła lub zapłonu. Przechowywać w oryginalnych opakowaniach. Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte. Postępowanie z odpadami produktu: Produkt należy niszczyć przez spalanie. W przypadku rozlania natychmiast przysypać ciecz materiałem chłonnym, zebrać do pojemnika i traktować jako materiał niebezpieczny. Nie wolno składować razem z odpadami komunalnymi, nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji. Składować w oryginalnych pojemnikach. PIERWSZA POMOC: Uwagi ogólne: Należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować zalecane środki ostrożności zamieszczone na etykiecie. W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Zanieczyszczoną skórę przemyć dokładnie wodą z neutralnym mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skonsultować się z lekarzem. W kontakcie z oczami: Wyjąć szkła kontaktowe. Wypłukać obficie dużą ilością wody, przez co najmniej 15 min. Chronić niepodrażnione oko. Skonsultować się z lekarzem. W przypadku spożycia: Wypłukać usta wodą. Nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Natychmiast wezwać lekarza, pokazać opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową: Poszkodowanego wyprowadzić na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W razie problemów z oddychaniem zastosować mechaniczne sztuczne oddychanie lub podać tlen. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem. BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE UBOCZNE SKUTKI STOSOWANIA: Oczy: Ciecz lub pary powodują podrażnienie oczu. Skóra: Może powodować lekkie podrażnienie w przypadku przedłużonego lub powtórnego działania. Połknięcie: Połknięcie może mieć następujące skutki: depresja centralnego układu nerwowego, nudności lub wymioty, objawy podobne do zatrucia alkoholowego. Wdychanie: Wdychanie par o dużym stężeniu może powodować przejściowe podrażnienie dróg oddechowych, bóle głowy, nudności. Ryzyko biologiczne: Brak udowodnionego działania ekotoksycznego. Działa drażniąco na oczy. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie: Puste opakowania mogą zawierać pozostałości produktu. Nie wolno ich ciąć, przebijać oraz trzymać w pobliżu ognia. Puste opakowania należy wypłukać pod bieżącą wodą, a następnie przekazać do recyklingu jako odpad komunalny. Opakowania jednorazowe przekazać do utylizacji. Numer pozwolenia: 1340/TP/2020

Ziołolek

castrol vecton 10w40, płyn do czyszczenia kominka, jak wyprac fotel w aucie, przegląd rejestracyjny samochodu, auto plan, automatyczna skrzynia biegow, h510, ceraty castorama, granica słowacja, philips speedpro max aqua, glass protection, kanwod myjka opinie, husteczki higieniczne, wymiana filtrow, wymiana łączników stabilizatora, żelazko turystyczne lidl, stacja parowa z deską

yyyyy